Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, set places vacants de personal laboral fix de la categoria d’auxiliar d’infermeria per a la Residència de Persones Majors de l’Ajuntament d’Artà

Més informació:

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11365/647388/convocatoria-i-bases-que-han-de-regir-el-procedime

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Auxiliar dental/higienista/recepcionista a Palma

Asistència dins el gabinet; preparació, neteja i esterilització tant del material com del gabinet; gestions administratives (agenda, laboratori, etc); en el cas que sigui higienista, realització de profilaxis.

Sector: Clínica dental.
Data d’inici: Abril 2021.
Salari:  Segons conveni.
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 18h; dimarts i dijous de 12 a 20h.
Tipus/durada de contracte: indefinit.
Experiència: Mínim 12 mesos.
Altres: Persona dinàmica, motivada i amb moltes ganes d’aprendre.
Com sol·licitar: Enviar CV a info@planesmarianodental.com amb la ref. Infojove [HIGIENISTA2021]

Guixaire artesanal/Yesero artesanal (SOIB)

Núm. oferta: 04 2021 000846

Ocupación: Guixaire artesanal/Yesero artesanal

Entidad: Empresa construcció

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo:Manacor

Fecha inicio solicitudes: 23/03/2021

Fecha fin solicitudes: 12/04/2021

Funciones: Treball artesanal amb guix/Trabajo artesanal con yeso

Més informació al SOIB:

PEÓ AGRÍCOLA

Ocupación: Peó agrícola

Entidad: Explotació agrícola

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 12/03/2021

Fecha fin solicitudes: 17/03/2021

Funciones:
L’empresa és una granja dedicada a l’explotació vacuna. La tasca que ha de dur a terme és: monyir juntament amb LA responsable de la finca, netejar les instal·lacions on es muny i les intal·lacions dels animals. Donar menjar a les vaques i vadelles. Realitzar diferents tasques agrícoles depenent de l’etapa de l’any. És important que tengui gust per la feina i interès pel que fa.

INSCRIPCIONS:

Infermer/a-Enfermero/a (SOIB)

Núm. oferta: 04 2021 000704

Ocupación: Infermer/a-Enfermero/a

Entidad: Residència per a Gent Gran

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Marratxí

Fecha inicio solicitudes: 05/03/2021

Fecha fin solicitudes: 31/03/2021

Funciones:
Contribuir a aconseguir el millor estat de salut i benestar possible dels residents, exercint per a això una atenció d’infermeria oportuna, integral, personalitzada, humanitzada, contínua i eficient. – Realitzar les valoracions de cures d’infermeria en els ingressos d’usuaris i les valoracions periòdiques establertes – Preparació i administració de medicaments als residents seguint les prescripcions facultatives – Realitzar les cures pal·liatives: Administració de mórficos i altres medicacions pal·liatives – Validar el pla de cures, cures, alimentació i farmacològic realitzat en el si de l’equip interdisciplinari – Incorporar a l’historial del resident les pautes i evolució d’infermeria del resident – Facilitar suport moral i psicològic als residents, així com atendre consultes dels familiars ——— Contribuir a lograr el mejor estado de salud y bienestar posible de los residentes, ejerciendo para ello una atención de enfermería oportuna, integral, personalizada, humanizada, continua y eficiente. – Realizar las valoraciones de cuidados de enfermería en los ingresos de usuarios y las valoraciones periódicas establecidas – Preparación y administración de medicamentos a los residentes siguiendo las prescripciones facultativas – Realizar los cuidados paliativos: Administración de mórficos y otras medicaciones paliativas – Validar el plan de cuidados, curas, alimentación y farmacológico realizado en el seno del equipo interdisciplinar – Incorporar al historial del residente las pautas y evolución de enfermería del residente – Facilitar apoyo moral y psicológico a los residentes, así como atender consultas de los familiares

Més informació :

Oficial- a 1era construcció/ Oficial- a 1a construcción (SOIB)

Núm. oferta: 04 2021 000443

Ocupación: Oficial- a 1era construcció/ Oficial- a 1a construcción

Entidad: Empresa de construcció/ Empresa de construcció

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Inca

Fecha inicio solicitudes: 22/02/2021

Fecha fin solicitudes: 01/03/2021

Funciones:
Col·locació de rajoles, alicatats, treballs de picapedrer en general/ Colocación de suelos, alicatado, albañilería en general

Més informació:

Infermer/a A INCA I SANTA MARGALIDA

Núm. oferta: 04 2020 002269

Ocupación:Infermer/a

Entidad: Residència gent gran

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Inca i Santa Margalida

Fecha inicio solicitudes:22/02/2021

Fecha fin solicitudes: 07/03/2021

Funciones:

És el personal proveït de la titulació corresponent i amb capacitat legal per a l’exercici de la seva professió. Desenvoluparà les funcions que es detallen a continuació així com aquelles que li siguin sol·licitades i que tinguin relació amb les mateixes i / o amb la seva titulació i competència professional: • En algunes situacions i sempre que l’empresa ho requereixi, aquest professional pot exercir les funcions de coordinació i supervisió de les cures que es prevegin en el Pla de cures i atenció a la persona usuària, sempre que estiguin incloses en el seu àmbit funcional. • Vigilar i atendre les persones usuàries, les seves necessitats generals humanes i sanitàries, especialment en el moment en què aquests necessitin dels seus serveis. • Preparar i administrar els medicaments segons prescripcions facultatives, específicament els tractaments. • Prendre la pressió sanguínia, el pols i la temperatura. • Col·laborar amb el personal mèdic preparant el material i medicaments que hagin de ser utilitzats. • Ordenar les històries clíniques, anotar les dades relacionades amb la pròpia funció que hagi de figurar. • Atendre a la persona usuària enllitada per malaltia, efectuant els canvis posturals prescrits, controlant el servei de menjars als malalts i subministrant directament a aquells pacients que aquesta alimentació requereixi instrumentalització (sonda nasogàstrica, sonda gàstrica, etc.). • Cura i neteja de l’adhesiu i l’estoma d’aquells usuaris colontomizados. • Controlar la higiene personal de les persones usuàries i també els medicaments i aliments que aquests tinguin en les habitacions. • Atendre les necessitats sanitàries que tingui el personal que treballa al centre i siguin de la seva competència. • Col·laborar amb fisioterapeutes en les activitats, el nivell de qualificació de les quals siguin compatibles amb la seva titulació d’Infermer / a, quan les seves funcions específiques ho permetin.

Més informació:

Voluntariado con todos los gastos pagados en Cremona (Italia)

Una oportunidad única para dar a tu CV una experiencia internacional y aprender otro idioma.

Con todos los gastos pagados de viaje, alojamiento, comida, dinero bolsillo, formaciones, seguro, gastos de la casa, etc.

12 meses

Del 01/03/2021 al 28/02/2022

Més informació:

1 año de voluntariado en inclusión y trabajo comunitario en Cremona, Italia

%d bloggers like this: