QUÈ FARIES AMB 200.000 €?

 

L’Ajuntament ha posat en marxa un procés participatiu per tal que la gent decideixi en què vol que s’inverteixin 200 mil euros del pressupost municipal de l’any que ve.

Es tracta d’engegar un procés de pressupostos participatius amb l’objectiu que la ciutadania esdevengui part activa en la definició del model de municipi i, sobretot, perquè l’Administració pugui donar resposta a aquelles mancances que la gent detecta.

Per dur endavant aquest projecte, l’Ajuntament ha contractat el servei de l’empresa Gest Ambiental, que, juntament amb personal tècnic municipal, dinamitzaran tot el procés.

S’han editat uns díptics on s’expliquen què són els pressupostos participatius i quan i com podran participar les persones interessades (vegeu aquí).

A la vegada, l’Ajuntament ha fet reunions tant amb el seu personal tècnic com amb persones del municipi que representen entitats, col·lectius o sectors de població, per definir com hauria de ser el procés perquè esdevengui una realitat, per garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius que es duran a terme i per mobilitzar participants en les diferents actuacions que es plantegin.

El primer acte organitzat per iniciar el procés és un cinefòrum i aperitiu, amb la projecció de Charla de Immaculada Sabater sobre democracia participativa y presupuestos, i una taula rodona que donarà a conèixer diferents experiències de pressupostos participatius a Mallorca, concretament les dels municipis d’Algaida i Palma. Aquest acte es farà dilluns 27 de març, a les 20 h, a la cafeteria del Teatre.

S’han previst diverses assemblees populars durant el mes d’abril per definir els criteris que han de regir aquest procés, ja que la gent és el motor d’aquesta nova etapa en la decisió de pressupostos públics. Per això, l’Ajuntament anima i convida tothom a formar part d’aquest procés.

 

Vine, fes sentir la teva veu i fes les teves propostes!

Més informació

Convocatòria borsa d’auxiliar admininstratiu Ajuntament de Son Servera

.1Es convoca un concurs-oposició per a la constitució d’una borsa de treball d´ AUXILIAR ADMINISTRATIU de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), per a la cobertura, com a personal funcionari amb caràcter d’interinitat, de les necessitats que puguin subvenir en el servei, com ara necessitats urgents derivades de l’augment de la demanda, baixes laborals (per IT, maternitat, etc),  jubilacions, llicències, vacances, etc.

1.2El procediments de selecció dels aspirants s’efectuarà mitjançant convocatòria pública, que consistirà, per una banda, en una fase d’oposició, consistent en la realització i superació d’un seguit de proves i, per l’altra, en una fase de valoració dels mèrits que es detallen en aquesta convocatòria.

1.3En primer lloc es durà a terme la fase d’oposició i en segon lloc, i només per a aquelles persones aspirants que superin la fase d’oposició, la fase de concurs.

1.4L’ordre de prelació de la borsa de treball restarà determinat per la qualificació obtinguda en el procés selectiu, resultant del sumatori entre la fase d’oposició i la fase de valoració dels mèrits. En cas que es produeixin empats, aquests es resoldran atenent successivament els criteris següents:

  •  Major puntuació obtinguda quant a cursos de formació.
  •  Majors de 18 anys en cerca de la primera ocupació.

1.5En el cas de persistir l’empat, es resoldrà per sorteig.

1.6Dita plaça està dotada, mensualment, amb el sou aproximat següent: 1.611´86,-euros/mensual.

Més informació

 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10630/592193/convocatoria-borsa-d-auxiliar-administratiu

Cuiner/a a Alcúdia, Ca’n Picafort i Cala Rajada

Buenos dias: Buscamos Cocineros/as para nuestros Hoteles de 4*y 5* ubicados en la zona de Alcudia, Can Picafort, Cala Ratjada.
Necesaria experiencia previa en hoteles de 4*y 5* y más de 200 comensales diarios.
Incorporación inmediata; estabilidad profesional.
Interesados enviar Cv a. seleccion.rrhh.hoteles@gmail.com

Convocatòria d’una borsa de tècnic/a de Medi Ambient a Son Servera.

Natalia Troya Isern, batlessa de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), ha resolt mitjançant el decret núm. 2017-0452, de 15 de març, el següent:

Resolució de la Batlia per la qual es convoca un concurs-oposició per formar part d’una borsa de treball de TÈCNIC DE MEDI AMBIENT de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), ), per a la cobertura, com a personal funcionari amb caràcter d’interinitat, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de l’augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències,  vacances, etc.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de personal, i en ús de les atribucions conferides a l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i l’article 41.14 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i funcionament de règim jurídic de les Entitats locals

Més informació

 

Proves de llengua catalana de maig de 2017

La Direcció General de Política Lingüística convoca proves de llengua catalana per a maig de 2017.

Termini d’inscripció

Del 21 de març al 2 d’abril de 2017

Dates de les proves

  • Proves escrites: 20 de maig (B1, C1 i LA) i 27 de maig (A2, B2 i C2)
  • Proves orals: 9 de setembre (tots els nivells)

Llocs de les proves

Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor, Palma, Maó, Eivissa i Formentera

Més informació clicant aquí

Socorristes a Cala Rajada, Alcúdia…

Como en años anteriores empezamos la nueva Temporada 2017 para Socorrista de Piscinas en Hoteles, así que si tienes tu título Homologado de Socorrismo y estas dispuesto a trabajar toda la temporada no dudes en enviar tu CV, a nuestra dirección de correo electrónico a continuación ponemos abajo o (Wasaap) donde se vea claro tu Cv.
Importante poner a partir de cuando estáis disponible y zona en la que resides o puedes trabajar

ZONAS A CUBRIR

CALA DÓR – CALAS DE MALLORCA – CALA MANDIA – CALA BONA – CALA RAJATDA – ALCUDIA – Y PUERTO DE ALCUDIA.

EMAIL: supervisionlevante@gmail.com
TELEFONO/WASAAP: 616 995 503

Finançament per al sector nàutic

El proper 28 d’abril tindrà lloc el Boat Show Investment Forum.  Aquest esdeveniment va destinat a emprenedors o projectes (amb menys de dos anys) o empreses en fase de creixement (amb més de dos anys) del sector nàutic que estiguin facturant o en fase de comercialització, i que necessitin una ronda de finançament de capital privat d’entre 50.000 i 500.000 euros.

Des del Boat Show Investment Forum s’ofereix la possibilitat de trobar inversors per a les empreses o projectes nàutics. A més també tindrà lloc un workshop per donar-se a conèixer. El cost del workshop és gratuït, finançat per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

Per a més informació o inscripcions es pot visitar l’enllaç BoatShow Investment Forum

%d bloggers like this: