Bases de la convocatòria d’una borsa de treball d’operador/a de radio a Calvia

Decret de Batlia

Vistes les necessitats organitzatives d’aquesta corporació, és necessari convocar una borsa de treball d’operador/a ràdio, pel procediment extraordinari i d’acord al Reglament que regula el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l’Ajuntament de Calvià, aprovat en Mesa General de Negociació en data 3 de juny de 2014 (BOIB núm. 110 de data 16/8/14).

És per això que aquesta Tinença de Batlia, en virtut de les competències que li atorga l’article 21.1.g) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, segons redacció donada per la Llei 11/99 de 21 d’abril, disposa la següent

Resolució

1. Aprovar les bases per a la confecció d’una borsa de treball, pel sistema de concurs, d’OPERADOR/A DE RÀDIO, per al seu posterior nomenament com a funcionari/ària interí/ina.

Més informació

 

Conserge de nit a Ca’n Picafort

Resumen

Referencia: #26239
Sector: Recepción
Tipo de contrato: Temporal
Tipo de jornada: A turnos
Salario: SC
Fecha alta: 18-04-2017
Fecha límite de inscripción: 30-04-2017

Descripción de la oferta

Necesitamos incorporar un conserje de noche en uno de nuestros hoteles de can picafort ,
nivel de alemán medio alto , y experiencia en recepción .

Més informació

Obert el termini per participar a Artalaiòtica

Ses PaissesLa Fira Artalaiòtica és una fira de caràcter temàtic que té com a fil conductor la prehistòria i l’antiguitat de Mallorca, des de l’època talaiòtica fins a l’època romana. Enguany tendrà lloc el cap de setmana de dissabte 27 de maig, de 10 h a 24 h, i diumenge 28 de maig, de 10 h a 16 h.

Totes aquelles persones interessades en participar-hi han de demanar la reserva d’espai mitjançant el model de sol·licitud corresponent. Aquest document s’ha de presentar emplenat i signat a les oficines municipals o a través de l’adreça electrònica ua@arta.cat. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 16 de maig de 2017.

Més informació

Trobareu tot el programa d’activitats de la fira a la web Artalaiòtica

%d bloggers like this: