Nova trobada del Grup de Millora del SICTED d’Artà

SICTED

Des de fa 7 anys el municipi d’Artà i els seus establiments turístics voluntaris estan adherits al programa de qualitat turística SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos). Es basa en la consciència integral del destí i en la identificació dels objectius comuns i els agents implicats (administració local i establiments turístics del municipi) per la millora contínua de la qualitat turística. El compromís de qualitat turística acredita i reconeix l’esforç realitzat per les empreses participants (37, actualment) i el compliment dels requisits establerts.

Dins d’aquest marc, el dimecres 19 d’octubre es va celebrar el Grup de Millora que és un espai de discussió i debat on hi participen tots els agents implicats: representats de tots els establiments turístics adherits al programa SICTED, el Batlle de l’Ajuntament d’Artà i els tècnics gestors del programa. L’objectiu és el de realitzar propostes col·lectives per millorar de manera integral la qualitat del Destí turístic. El temes tractats durant aquesta reunió foren els següents.

Tots els assistents estaren d’acord en que al municipi d’Artà hi ha una problemàtica relacionada amb el transport. Els establiments turístics proposaren augmentar la freqüència d’autobusos i tenir més disponible la informació dels horaris d’aquestes línies de bus.

A més, també es van posar de manifest les mancances que tenen els nuclis urbans en quant a la mobilitat i l’aparcament. El Batle va destacar els canvis que s’estaven produint al municipi per tal de millorar aquests aspectes, com per exemple canvis en la circulació urbana a partir de l’obertura de la nova ronda de Sa Clota, utilització de solars privats que no s’usen com a zones d’aparcament o proposta de catalogar les carreteres que van al Parc Natural de la Península de Llevant i a les platges de Sa Duaia com a via parc.

Altres temes que han sorgit durant la reunió són algunes incidències sistemàtiques en la recollida de residus, millores en la informació turística, propostes per millorar la relació del municipi amb el Parc Natural de la Península de Llevant i el control de les colònies de moixos a la Colònia de Sant Pere.

D’aquesta manera, l’ajuntament va prendre nota de les propostes realitzades pels empresaris turístics del municipi amb l’objectiu de millorar la percepció de destí i el grau de satisfacció dels visitants.

img_20161019_161006

Lliurament dels Premis EmprenedorXX

premisemprenedorxxi

El pròxim 10 d’octubre de 2016, al Saló d’actes de CaixaForum, Plaça de Weyler 3, Palma es durà a terme l’acte de lliurament de la X edició dels Premis EmprenedorXXI, 

Durant la jornada es podrà gaudir de la ponència del Sr. Lluís Soldevila,”Avanzando hacia un equipo de alto rendimiento”, en la qual parlarà de com, a través de l’aplicació de tècniques de consultoria, es pot inspirar i motivar les persones cap a la consecució d’objectius, millorant el rendiment dels equips i de les organitzacions.

El lliurament comptarà amb la presència de l’Hble. Sr. Gabriel Barceló, vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears, de l’Hble. Sr. Iago Negueruela, conseller de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears, i del Sr. Xicu Costa, director territorial de CaixaBank a les Balears.

Agenda:

12:15h Inici de l’ acte de lliurament dels Premis EmprenedorXXI

12:20h Avanzando hacia un equipo de alto rendimiento“, a càrrec de Lluís Soldevila

13:25h Lliurament dels Premis EmprenedorXXI

13:40h Cloenda

Clicant aquí podeu conèixer quins han estat els finalistes d’enguany

Tècnic/a de projectes amb formació social

Oferta de feina, Tècnic/a de projectes amb formació social

TÈCNIC/A DE PROJECTES

-Elaboració i redacció de projectes d’àmbit social. -Preparació de documentació administrativa per presentació de subvencions. -Elaboració de memòries dels diferents serveis de la Fundació.

Sector: Serveis a la comunitat i socieducatius

Data d’inici: dilluns, 17 d’octubre de 2016

Salari: A concretar a l’entrevista.

Horari: Dilluns a divendres de 8-17 hores.

Tipus/durada de contracte: obra i servei

Formació / Titulació: Relacionada amb àmbit social (Educació Social, Psicologia, Pedagogia,…).

Altres: Experiència en projectes socials: educador de carrer, orientador, tècnic d’inserció, animador socio-cultural,… -Alta capacitat de redacció escrita en català, d’organització, gestió del temps i priorització de tasques, autònoma, resolució problemes

Experiència: Es valorarà experiència en redacció de projectes, justificacions administratives i econòmiques de subvencions i bagatge professional dins l’àmbit d’intervenció social.

Idiomes: Domini del català parlat i escrit. Es valorarà estar en possessió de titulació oficial (Nivell C).

Informàtica: Coneixements elevats d’Excel i Word.

Permís de conduir: si i vehicle propi

Com sol·licitar : Enviar CV a: cati.duran@fundaciofr.org amb la ref. Infojove

Es necessita personal per a instal·lacions electricas en Son Servera

Se necesita personal para empresa de instalaciones eléctricas en Son Servera.
Requisitos indispensables:
Experiencia demostrable en el sector.
Carne B-1
Curso riesgos laborales 20h.
(15 construcción + 5 electricidad)
Interesados enviar currículum vitae a electricaluengo@gmail.com

AMB CARÀCTER D’INTERINITAT, D’UNA PLA PERSONAL TÈCNIC D’ ADMINISTRACIÓ GENERAL, ASSESSOR/A JURÍDIC/A A L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

BASES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ, AMB CARÀCTER D’INTERINITAT, D’UNA PLAÇA DE PERSONAL TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, ASSESSOR/A JURÍDIC/A I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE FEINA

 Objecte de la convocatòria

És objecte d’aquestes bases regular la provisió, mitjançant concurs oposició, amb caràcter de personal funcionari interí, d’una plaça de personal tècnic d’administració general (TAG), assessor/a jurídic/a, així com la creació d’una borsa de feina, per cobrir la necessitat urgent i inajornable de disposar d’aquest personal tècnic municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i l’article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública d ela comunitat autònoma de les Illes Balears.

La plaça pertany a l’escala d’administració general, subescala tècnica, grup A, subgrup A1,  i està dotada al pressupost municipal de 2016.

Més informació

 

%d bloggers like this: