Arxiu de la categoria: Ofertes de feina

Ofertes de feina

Convocatòria borsa d’auxiliar admininstratiu Ajuntament de Son Servera

.1Es convoca un concurs-oposició per a la constitució d’una borsa de treball d´ AUXILIAR ADMINISTRATIU de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), per a la cobertura, com a personal funcionari amb caràcter d’interinitat, de les necessitats que puguin subvenir en el servei, com ara necessitats urgents derivades de l’augment de la demanda, baixes laborals (per IT, maternitat, etc),  jubilacions, llicències, vacances, etc.

1.2El procediments de selecció dels aspirants s’efectuarà mitjançant convocatòria pública, que consistirà, per una banda, en una fase d’oposició, consistent en la realització i superació d’un seguit de proves i, per l’altra, en una fase de valoració dels mèrits que es detallen en aquesta convocatòria.

1.3En primer lloc es durà a terme la fase d’oposició i en segon lloc, i només per a aquelles persones aspirants que superin la fase d’oposició, la fase de concurs.

1.4L’ordre de prelació de la borsa de treball restarà determinat per la qualificació obtinguda en el procés selectiu, resultant del sumatori entre la fase d’oposició i la fase de valoració dels mèrits. En cas que es produeixin empats, aquests es resoldran atenent successivament els criteris següents:

  •  Major puntuació obtinguda quant a cursos de formació.
  •  Majors de 18 anys en cerca de la primera ocupació.

1.5En el cas de persistir l’empat, es resoldrà per sorteig.

1.6Dita plaça està dotada, mensualment, amb el sou aproximat següent: 1.611´86,-euros/mensual.

Més informació

 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10630/592193/convocatoria-borsa-d-auxiliar-administratiu

Cuiner/a a Alcúdia, Ca’n Picafort i Cala Rajada

Buenos dias: Buscamos Cocineros/as para nuestros Hoteles de 4*y 5* ubicados en la zona de Alcudia, Can Picafort, Cala Ratjada.
Necesaria experiencia previa en hoteles de 4*y 5* y más de 200 comensales diarios.
Incorporación inmediata; estabilidad profesional.
Interesados enviar Cv a. seleccion.rrhh.hoteles@gmail.com

Convocatòria d’una borsa de tècnic/a de Medi Ambient a Son Servera.

Natalia Troya Isern, batlessa de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), ha resolt mitjançant el decret núm. 2017-0452, de 15 de març, el següent:

Resolució de la Batlia per la qual es convoca un concurs-oposició per formar part d’una borsa de treball de TÈCNIC DE MEDI AMBIENT de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), ), per a la cobertura, com a personal funcionari amb caràcter d’interinitat, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de l’augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències,  vacances, etc.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de personal, i en ús de les atribucions conferides a l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i l’article 41.14 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i funcionament de règim jurídic de les Entitats locals

Més informació

 

Es necessita personal a Cala Rajada

 

En allsun Hotels buscamos profesionales con experiencia para incorporarse a nuestros equipos en los hoteles de Cala Ratjada:
-Recepcionistas con alemán
-2º maitre
-2º Jefa/e de cocina
-Oficial de servicios técnicos.

Si tienes experiencia e interés en incorporarte en una compañía en plena expansión y llena de oportunidades laborales. Haznos llegar tu cv a seleccion@allsunhotels.com

No hay texto alternativo automático disponible.