Bases específiques de la convocatòria del procediment selectiu per cobrir, per concurs oposició, dues (2) places de netejador o netejadora com a personal laboral fix de l’Ajuntament d’Artà (codi NET2023)

Bases específiques de la convocatòria del procediment selectiu per cobrir, per concurs oposició, dues (2) places de netejador o netejadora com a personal laboral fix de l’Ajuntament d’Artà (codi NET2023)

Més informació a la pàgina de l’Ajuntament:

http://arta.cat/ajuntament/article.php?idcat=6&idsubcat=42&idart=91