Auxiliar de cuina amb discapacitat/Auxiliar cocina con discapacidad a Manacor (SOIB)

Auxiliar de cuina amb discapacitat/Auxiliar cocina con discapacidad

Entitat: Empresa hosteleria

Nombre de llocs oferts: 2

Municipi lloc de feina: Manacor

Data inici sol·licituds: 05/01/23

-Data fi sol·licituds: 29/01/23

-Funcions

Realitzar sense qualificació les tasques de neteja d’utensilis, maquinària i parament del restaurant i cuina, així com de les dependències de cuina. Prepara i higienitzar els aliments.

Realizar sin cualificación las tareas de limpieza de útiles, maquinaria y menaje del restaurante y cocina, así como de las dependencias de cocina. reparar e higienizar los alimentos.

Més informació i inscripcions a la pàgina del SOIB:

Mosso-a d’habitacions amb discapacitat/Mozo-a de habitaciones con discapacidad a Manacor (SOIB)

Mosso-a d’habitacions amb discapacitat/Mozo-a de habitaciones con discapacidad

Entitat: Empresa hosteleria

Nombre de llocs oferts: 2

Municipi lloc de feina: Manacor

Data inici sol·licituds: 05/01/23

-Data fi sol·licituds: 29/01/23

-Funcions

Encarregar-se de manera no qualificada de les tasques auxiliars de neteja i arrnjament de pisos i àrees de neteja. Preparar, transportar i recollir els materials i els productes necessaris per a la neteja i el manteniment d’habitacions i àrees públiques i internes. Preparar les sales de reunions. Realitzar tasques auxiliars de neteja.

Encargarse de manera no cualificada de las tareas auxiliares de limpieza y arreglo de pisos y áreas de limpieza. Preparar, transportar y recoger los materiales y productos necesarios para la limpieza y mantenimiento de habitaciones y áreas públicas e internas. Preparar las salas de reuniones. Realizar labores auxiliares de limpieza.

Més informació i inscripcions: