Oficial primera marger/ Oficial primera mampostero a Manacor (SOIB)

Oficial primera marger/ Oficial primera mampostero

Entitat: RACHID BOUHAMID KHOUCH

Nombre de llocs oferts: 1

Municipi lloc de feina: Manacor

Data inici sol·licituds: 21/12/2022

Data fi sol·licituds: 04/01/2023

Funcions:

Treballs en pedra, picar la pedra, forrar façanes i murs, fer parets./

Trabajos en piedra, picar la piedra, forrar fachadas y muros, hacer paredes.

Més informació i inscripcions:

Dependent/Dependiente a Son Servera (SOIB)

Dependent/Dependiente

Entitat: Comerç/comercio

Nombre de llocs oferts: 1

Municipi lloc de feina: Son Servera

Data inici sol·licituds: 22/12/2022

Data fi sol·licituds: 03/01/2023

-Funcions

Atenció al públic, venda a la botiga, reposició de material, organització comerç etc..

Atención al publico, venta en tienda, reposición de material, organizacion comercio etc..

Més informació i inscripcions:

PERSONAL DE MANTENIMENT A CALA MESQUIDA

Hotels VIVA, selecciona un/a 2º Encargado/a de Mantenimiento para el hotel Viva Cala Mesquida Resort & Spa ubicado en Cala Mesquida (Capdepera). Posibilidad de alojamiento.

Si estás interesado/a en esta oferta envíanos tu CV actualizado a cv@hotelsviva.com

También estaremos encantados en recibir tu CV a cv@hotelsviva.com si estás interesado/a en otros puestos de la cadena.

Pastor/a a Petra (SOIB)

Pastor/a

Entitat: Explotació agrícola

Nombre de llocs oferts: 1

Municipi lloc de feina: Petra

Data inici sol·licituds: 19/12/2022

Data fi sol·licituds: 26/12/2022

Funcions:

Les pròpies de l’ofici en una finca a Petra

Las propias del oficio en una finca en Petra

Més informació i inscripcions:

Encofradors / Encofradores

Encofradors oficials 1ª/ Encofradores oficiales 1ª

Entitat: Empresa construcció

Nombre de llocs oferts: 2

Municipi lloc de feina: Vilafranca de Bonany

Data inici sol·licituds: 14/12/2022

Data fi sol·licituds: 30/12/2022

Funcions:

Les propies de la categoria Las propias de la categoría

Més informació i inscripcions:

Director/a per a la Residència de persones majors d’Artà.

MANUEL GALAN MASSANET, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER
Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar de manera temporal, a jornada completa, un/a director/a per a la Residència de persones majors d’Artà, per començar a fer feina a partir de l’1 de gener de 2023 i i fins que es resolgui el procés d’estabilització, per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública, de la Llei 20/2021 de 28 de
desembre.
REQUISITS:

 • Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
 • Coneixements de llengua catalana (nivell C1).
 • No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el compliment de les funcions
  corresponents.
 • No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, no trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 • Estar en possessió de la titulació de grau o diplomatura en un camp de les ciències socials o de la salut.
 • Estar en possessió de la titulació específica per a la direcció de centres per a l’atenció a persones de la tercera edat o equivalent. (Aquesta titulació no es valorarà com a mèrit).
  ES VALORARÀ:
 • Experiència en un lloc de feina de similars característiques.
 • Formació específica relacionada amb la feina a desenvolupar.
  ENTREGA DE SOL·LICITUDS I CURRÍCULUM:
  Del 15 al 21 de desembre de 2022 (ambdós dies inclosos), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (edifici Can Solivelles) o a l’oficina municipal de la Colònia de Sant Pere.
  Amb el currículum s’ha d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació). En cas d’acreditar experiència laboral s’haurà d’aportar, juntament amb els contractes o nòmines, una vida laboral actualitzada.
  Només es valoraran els mèrits que s’hagin presentat, com a màxim, en la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds.
  Les contractacions de personal estaran supeditades al compliment del que estableix el Real Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball.
 • Més informació: a la pàgina de l’ajuntament: http://www.arta.cat http://arta.cat/ajuntament/article.php?idcat=6&idsubcat=42&idart=91

Tècnic d’instal.lacions elèctriques / Técnico de instalaciones eléctricas a Manacor (SOIB)

Tècnic d’instal.lacions elèctriques / Técnico de instalaciones eléctricas

Entitat: Empresa de electricitat

Nombre de llocs oferts: 1

Municipi lloc de feina: Manacor

Data inici sol·licituds: 14/12/22

-Data fi sol·licituds: 21/12/22

-Funcions

Instal.lacions elèctriques, cablejats esturcturats. telecomunicacions en general, centraletes, xarxes…

Instalaciones eléctricas, cableados estructurados, Telecomunicaciones en general, centralitas, redes etc…

Més informació i inscripcions: