Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, una plaça de treballador/a social com a personal laboral fix de l’Ajuntament d’Artà

Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, una plaça de treballador/a social com a personal laboral fix de l’Ajuntament d’Artà

Més informació a la pàgina de l’Ajuntament d’Artà:

http://arta.cat/ajuntament/article.php?idcat=6&idsubcat=42&idart=91

TREBALLADOR/A SOCIAL A ARTÀ

ATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER
Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar, a jornada completa, un/a treballador/a social a partir de dia 14 de novembre, aproximadament i fins a la cobertura definitiva de la plaça.
REQUISITS:

 • Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
 • Coneixements de llengua catalana (nivell C1).
 • No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.
 • No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, no trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 • Estar en possessió de la titulació de grau o la diplomatura en Treball Social.
  ES VALORARÀ:
 • Experiència en un lloc de feina de similars característiques.
 • Formació específica relacionada amb la feina a desenvolupar.
  Els mèrits es valoraran segons els criteris i la puntuació detallats en el document adjunt a aquest ban.
  ENTREGA DE SOL·LICITUDS I CURRÍCULUM:
  Del 28 d’octubre al 4 de novembre de 2022 (ambdós dies inclosos), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (edifici Can Solivelles) o a l’oficina municipal de la Colònia de Sant Pere.
  Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació). En el cas d’acreditar experiència laboral s’haurà d’aportar juntament amb els contractes o nòmines, una vida laboral actualitzada.
  Només es valoraran els mèrits que s’hagin presentat, com a màxim, en la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds.
  Les contractacions de personal estaran supeditades al compliment del que estableix el Real Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball.
  PROVA DE CATALÀ:
  La data de realització de la prova de nivell C1, per a les persones que no puguin acreditar aquest coneixement, serà dia 8 de novembre a les 9.00 h al segon pis de l’edifici de l’Ajuntament.

Més informació i valoraciò de mèrits.

http://arta.cat/ajuntament/article.php?idcat=6&idsubcat=42&idart=91