Reforç/Ajudant a departament social a l’Ajuntament d’Artà (SOIB > 30)

Reforç/Ajudant a departament social

Entidad: SR L2 Ajuntament d’Artà

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Artà

Fecha inicio solicitudes: 07/11/2022

Fecha fin solicitudes: 30/11/2022

Funciones: Donar suport a l’Educador/a Social a programar, organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats d’integració social, valorant la informació obtinguda sobre cada cas i determinant i aplicant les estratègies i tècniques més adequades per potenciar el desenvolupament de l’autonomia personal

Més informació i inscripcions:

Oficial 2a maquinista a Petra (SOIB)

Oficial 2a maquinista

Entidad: Empresa construcció

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Petra

Fecha inicio solicitudes: 28/11/2022

Fecha fin solicitudes: 11/12/2022

Funciones:

Maneig d’excavadores realitzant tasques de moviment de terra.

Manejo de excavadoras realizando tareas de movimientos de tierra.

Més informació i inscripcions:

Peó/n construcció/n a Petra (SOIB)

Peó/n construcció/n

Entidad: Empresa construcció

Número de puestos: 3

Municipio lugar de trabajo: Petra

Fecha inicio solicitudes: 28/11/2022

Fecha fin solicitudes: 11/12/2022

Funciones:

Tasques propies de peó construcció donant suport a l’oficial.

Tareas propias de peón construcción dando ayuda al oficial.

Més informació i inscripcions:

Aparellador-arquetecte-a-tècnic-a / Aparejador-a arquitecto-a técnico-a a Manacor (SOIB)

Aparellador-arquetecte-a-tècnic-a / Aparejador-a arquitecto-a técnico-a

Entidad: Empresa construcció

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 29/11/2022

Fecha fin solicitudes: 08/12/2022

Funciones:

Les pròpies de la categoria en construcció.

Las propias de la categoría en construcción.

Més informació i inscricpions:

Persona per al servei de neteja a l’Ajuntament d’Artà

MANUEL GALÁN MASSANET, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER
Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar, de manera temporal i a jornada completa, una persona per al servei de neteja a l’Ajuntament d’Artà, per cobrir la baixa per IT d’una treballadora a partir del 5 de desembre aproximadament.
REQUISITS:

 • Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
 • Títol de Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
 • Coneixements de llengua catalana (nivell A2).
 • No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.
 • No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, no trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
  ES VALORARÀ:
 • Experiència en un lloc de feina de les mateixes característiques.
 • Formació relacionada amb la feina a desenvolupar.
  ENTREGA DE SOL·LICITUDS I CURRÍCULUM:
  Del 24 al 30 de novembre de 2022 (ambdós dies inclosos), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (edifici Can Solivelles) o a les oficines municipals de la Colònia de Sant Pere.
  Amb el currículum s’ha d’entregar còpia del DNI, els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació) i document que acrediti els coneixements de llengua catalana. En el cas d’acreditar experiència laboral s’haurà d’aportar juntament amb els contractes o nòmines, una vida laboral actualitzada.
  Només es valoraran els mèrits que s’hagin presentat, com a màxim, en la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds.
  Les contractacions de personal estaran supeditades al compliment del que estableix el Real Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball.
  PROVA DE CATALÀ:
  La data de realització de la prova de nivell A2, per a les persones que no puguin acreditar aquest coneixement, serà dia 1 de desembre 2022 a les 9.00 h al segon pis de l’edifici de l’Ajuntament.

Més informació:

http://arta.cat/ajuntament/article.php?idcat=6&idsubcat=42&idart=91

Tècnic d’instal.lacions elèctriques / Técnico de instalaciones eléctricas a Manacor (SOIB)

Tècnic d’instal.lacions elèctriques / Técnico de instalaciones eléctricas

Entidad: Empresa de electricitat

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 24/11/2022

Fecha fin solicitudes: 30/11/2022

Funciones:

Instal.lacions elèctriques, cablejats esturcturats. telecomunicacions en general, centraletes, xarxes…

Instalaciones eléctricas, cableados estructurados, Telecomunicaciones en general, centralitas, redes etc…

Més informació i inscripcions:

Treballadors/es familiars a Santa Margalida (SOIB<30)

Treballadors/es familiars

Entidad: SR L1 Ajuntament de Santa Margalida

Número de puestos: 3

Municipio lugar de trabajo: Santa Margalida

Fecha inicio solicitudes: 21/11/2022

Fecha fin solicitudes: 23/11/2022

Funciones

Realitzar la higiene personal i cura de les persones que assisteixen al Centre de Dia segons les seves necessitats. Proporcionar les atencions i cures necessàries a persones dependents i que necessiten recolzament en les activitats de la vida diària. Assegurar hàbits alimentaris i atenció a les necessitats socials i afectives. Realitzar el servei d’ajuda a domicili.

Més informació i inscripcions: