Auxiliar d’infermeria o tècnic/ca d’atenció sociosanitària a l’Ajuntament d’Artà

MANUEL GALAN MASSANET, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER
Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar un/a auxiliar d’infermeria o tècnic/ca d’atenció sociosanitària, per començar a fer feina el 7 d’octubre aproximadament, i fins el 31 de gener de 2023, a jornada completa i, per cobrir les vacances del personal al Centre de dia i SAD.

REQUISITS:

 • Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
 • Coneixements de llengua catalana (nivell B2).
 • No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.
 • No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, no trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 • Estar en possessió de la titulació de tècnic d’auxiliar d’infermeria o tècnic d’atenció sociosanitària o equivalent.
 • ES VALORARÀ:

Experiència en un lloc de feina de similars característiques.

Formació específica relacionada amb la feina a desenvolupar.

ENTREGA DE SOL·LICITUDS I CURRÍCULUM:
Del 23 al 29 de setembre de 2022 (ambdós dies inclosos), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (edifici Can Solivelles) o a l’oficina municipal de la Colònia de Sant Pere.
Amb el currículum s’ha d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació). En cas d’acreditar experiència laboral s’haurà d’aportar, juntament amb els contractes o nòmines, una vida laboral actualitzada.
Només es valoraran els mèrits que s’hagin presentat, com a màxim, en la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds.
Les contractacions de personal estaran supeditades al compliment del que estableix el Real Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball.
PROVA DE CATALÀ:
La data de realització de la prova de nivell B2, per a les persones que no puguin acreditar aquest coneixement, serà dia 4 d’octubre a les 9.00 h al segon pis de l’edifici de l’Ajuntament.

Més informació a la pàgina del Ajuntament.

http://arta.cat/ajuntament/article.php?idcat=6&idsubcat=42&idart=91

Mamposteros/as a Manacor (SOIB)

Ocupación: Mamposteros/as

Entidad: Empresa construcció

Número de puestos: 6

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 23/09/2022

Fecha fin solicitudes: 05/10/2022

Funciones:

-Cort, escalabornat, llaurat, esculpit, motllurat, poliment, col·locació, assentament i neteja d’elements de tota mena de pedres naturals, granits, marbres, etc., amb la precisió, seguretat i rendiment

-Corte, desbastado, labrado, esculpido, moldurado, pulido, colocación, asentamiento y limpieza de elementos de todo tipo de piedras naturales, granitos, mármoles, etc., con la precisión, seguridad y rendimiento

Més informació i inscripcions:

Ajudant mecànic/a automòbils – Ayudante mecánico/a automóviles a Manacor (SOIB)

Ajudant mecànic/a automòbils – Ayudante mecánico/a automobiles

Entidad: Taller mecànic

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 23/09/2022

Fecha fin solicitudes: 29/09/2022

Funciones:

Realitzar manteniment de vehícles (canvis oli, pastilles de frens, bombilles, etc).

Realizar mantenimiento de vehículos (cambios de aceite, pastillas de frenos, bombillas, etc)

Més informació i inscripcions: https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PRIVADA

Técnico/a marketing a Manacor (SOIB)

Técnico/a marketing

Entidad: Rent a car

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 22/09/2022

Fecha fin solicitudes: 02/10/2022

Funciones:

– Seguir el pla estratègic de comunicació i màrqueting de l’empresa. – Intervenir en la creació de plans de màrqueting per a contribuir a la consecució d’objectius de màrqueting i vendes. – Dissenyar i gestionar campanyes de màrqueting, en els seus diferents vessants. – Gestionar continguts digitals: web, blog, xarxes socials. – Crear i redactar diferents tipus de comunicacions per a diferents canals (notes, comunicats, etc). – Generar informes de seguiment de campanyes i proposta d’accions de millora per a obtenir el major impacte. – Gestionar eines de CRM.

– Seguir el plan estratégico de comunicación y marketing de la empresa. – Intervenir en la creación de planes de marketing para contribuir a la consecución de objetivos de marketing y ventas. – Diseñar y gestionar campañas de marketing, en sus diferentes vertientes. – Gestionar contenidos digitales: web, blog, redes sociales. – Crear y redactar diferentes tipos de comunicaciones para diferentes canales (notas, comunicados, etc). – Generar informes de seguimiento de campañas y propuesta de acciones de mejora para obtener el mayor impacto. – Gestionar herramientas de CRM.

Més informació i inscripcions:

Administratiu/va comercial amb anglès i alemany a Manacor (SOIB)

Administratiu/va comercial amb anglès i alemany

Entidad: Rent a car

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 22/09/2022

Fecha fin solicitudes: 02/10/2022

Funciones:

-Actualització i manteniment de les condicions del producte en les pàgines web de l’empresa i pàgines web externes. – Anàlisi de dades i elaboració d’informes per al departament comercial. – Gestió del correu intern i extern, circulars i comunicació d’actualitzacions. – Suport al departament comercial i de qualitat en la revisió de preus i altres indicadors comercials. – Atenció al client i col·laboració amb altres departaments dins de l’organització.

-Actualización y mantenimiento de las condiciones del producto en las páginas web de la empresa y páginas web externas. -Análisis de datos y elaboración de informes para el departamento comercial. -Gestión del correo interno y externo, circulares y comunicación de actualizaciones. -Apoyo al departamento comercial y de calidad en la revisión de precios y otros indicadores comerciales. -Atención al cliente y colaboración con otros departamentos dentro de la organización.

Més informació i inscripcions:

Auxiliar de enfermería/Gerocultor a Manacor (SOIB)

Auxiliar de enfermería/Gerocultor

Entidad: Residència geriátrica

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 23/09/2022

Fecha fin solicitudes: 29/09/2022

Funciones:

Realitzar l’acompanyament a les persones del centre, atendre les necessitats assistencials (higiene, alimentació..). Realizar intervencions programades per l’equip interdisciplinari dirigides a cobrir les activitats de la vida diària, col-laborar en la planificació, organització i execució de les activitas preventives, ocupacionals i de lleure.

Realizar el acompañamiento a las personas del centro, atender a las necesidades asinstenciales (higiene, alimentación..). Realizar intervenciones programadas por el equipo interdisciplinar dirigidas a cubrir las actividades de la vida diaria, colaborar en la planificación, organización y ejecución de las actividades preventivas, ocupacionales y de ocio.

Més informació i inscripcions:

Operari neteja / Operario de limpieza a Manacor (SOIB)

Operari neteja / Operario de limpieza

Entidad: Empresa esportiva

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 23/09/2022

Fecha fin solicitudes: 29/09/2022

Funciones:

Neteja de gimnàs, sales de classes, màquines i vestuaris.

Limpieza de gimnasio, salas de clases, máquinas y vestuarios.

Més informació i inscripcions:

OFICIAL PRIMERA LAMPISTA a l’Ajuntament d’Artà.

Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar, a jornada completa i amb caràcter temporal, un oficial primera lampista per a la Brigada municipal, a partir de dia 10 d’octubre de 2022, aproximadament, i per 6 mesos de feina.
REQUISITS:

 • Experiència laboral com a oficial primera lampista de mínim un any o experiència laboral demostrable com a lampista autònom.
 • Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
 • Coneixements de llengua catalana (nivell A2).
 • Tenir carnet de conduir tipus B.
 • No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.
 • No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, no trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
  MÈRITS A VALORAR:
 • Experiència en un lloc de feina de similars característiques.
 • Formació específica relacionada amb la feina a desenvolupar.
  ENTREGA DE SOL·LICITUDS I CURRÍCULUM:
  Del 21 al 27 de setembre de 2022 (ambdós dies inclosos), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (edifici Can Solivelles) o a les oficines municipals de la Colònia de Sant Pere.
  Amb el currículum s’ha d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació). En cas d’acreditar experiència laboral s’haurà d’aportar, juntament amb els contractes o nòmines, una vida laboral actualitzada.
  Només es valoraran els mèrits que s’hagin presentat, com a màxim, en la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds.
  Les contractacions de personal estaran supeditades al compliment del que estableix el Real Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reformalaboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball.
  PROVA DE CATALÀ:
  La data de realització de la prova de nivell A2, per a les persones que no puguin acreditar aquest coneixement, serà dia 29 de setembre a les 9.00 h al segon pis de l’edifici de l’Ajuntament.
 • Més informació a la pàgina de l’Ajuntament: http://arta.cat/ajuntament/article.php?idcat=6&idsubcat=42&idart=91