Ajudant serveis tècnics / Ayudante de servicios técnicos a Capdepera (SOIB)

Ajudant serveis tècnics / Ayudante de servicios técnicos

Entidad: Empresa hosteleria

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Capdepera

Fecha inicio solicitudes: 21/09/2022

Fecha fin solicitudes: 29/09/2022

Funciones

Les pròpies d’un ajudant de sstt d’un hotel: Donar suport al departament de SSTT en reparació, manteniment y prevenció en les instalacions. Executar parts d’averies y reparacions i altres tasques assignades per el/la cap de SSTT o 2º cap de SSTT, sota la supervisió d’un superior.

Las propias de un ayudante de sstt de un hotel: Dar soporte al departamento de SSTT en reparación, mantenimiento y prevención en las instalaciones.Ejecutar partes de averías y reparaciones y otras tareas asignadas por el/la jefe/a de SSTT o 2º Jefe/a de SSTT, bajo la supervisión de un/a superior.

Més informació i inscripcions a la pàgina del SOIB.

Personal adminsitratiu a Manacor (SOIB)

Personal adminsitratiu

Entitat: SOIB Jove: Qualificats – Ajuntament de Manacor

Nombre de llocs oferts: 8

Municipi lloc de feina: Manacor

Data inici sol·licituds: 01/09/2022

Data fi sol·licituds: 22/09/2022

Funcions

– Inici d’expedients administratius – Tasques de control de facturació – Atenció telefònica, presencial i per correu electrònic – Arxiu de documentació – Tasques específiques del departament al que estigui assignat

Més informació i inscripcions a la pàgina del SOIB

Tècnic/a lingüíst a Manacor. (SOIB)

Tècnic/a lingüístic

Entitat: SOIB Jove: Qualificats – Ajuntament de Manacor

Nombre de llocs oferts: 1

Municipi lloc de feina: Manacor

Data inici sol·licituds: 01/09/2022

Data fi sol·licituds: 22/09/2022

Funcions

– Correcció de textos – Assessorament lingüístic – Suport en la realització de jocs lingüístics per a escolars: tallers de Gran Dictat i Scrabble – Altres tasques relacionades amb el departament i pròpies del seu perfil professional

Més infomració i inscripcionsa la pàgina del SOIB

Terapeuta ocupacional o Educador/a social a Manacor (SOIB)

Terapeuta ocupacional o Educador/a social

Entitat: SOIB Jove: Qualificats – Ajuntament de Manacor

Nombre de llocs oferts: 1

Municipi lloc de feina: Manacor

Data inici sol·licituds: 01/09/2022

Data fi sol·licituds: 22/09/2022

Funcions

– Realitzar una diagnosi ocupacional i dissenyar un pla individual en funció de l’estat de les persones usuàries dels centres d’estades diurnes de Manacor i Porto Cristo, treballant l’estimulació cognitiva, activitats de psicomotricitat, creatives i lúdiques. – Planificar les activitats a desenvolupar al centre, amb una temporalització anual d’acord amb la temporada, festes… – Altres tasques relacionades amb el departament i pròpies del seu lloc de feina.

Més informació i inscripcions a la pàgina del SOIB

Arquitecte o Arquitecte/a tècnicEntitat a Manacor. Programa Joves qualificats (SOIB)

Arquitecte o Arquitecte/a tècnic

Entitat: SOIB Jove: Qualificats – Ajuntament de Manacor

Nombre de llocs oferts: 1

Municipi lloc de feina: Manacor

Data inici sol·licituds: 01/09/2022

Data fi sol·licituds: 22/09/2022

Funcions

– Suport en el projecte de modernització i rehabilitació de façanes – Altres tasques relacionades amb el departament i pròpies del seu perfil professional.

Mésinformació i inscripcions a la pàgina del soib.es

Repartidor-a de menjar a domicili / Repartidor-a de comida a domicilio a santa Margalida (SOIB)

Repartidor-a de menjar a domicili / Repartidor-a de comida a domicilio

Entidad: Empresa menjars preparats / Empresa comida preparada

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Santa Margalida

Fecha inicio solicitudes: 21/09/2022

Fecha fin solicitudes: 25/09/2022

Funciones:

– Servei a domicili de menjar preparat, amb moto posada per l’empresa, a diferents localitats properes a Can Picafort (Santa Margalida, Son Serra, Sa Pobla i Muro).

– Servicio a domicilio de comida preparada, con moto puesta por la empresa, en diferentes localidades cercanas a Can Picafort (Santa Margalida, Son Serra, Sa Pobla y Muro).

Més informació i inscricpcions:

https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PRIVADA