MONITORS/ES A L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

MANUEL GALÁN MASSANET, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER
Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar, a temps parcial, 20 hores setmanals, i amb caràcter temporal dos/dues monitors/res de temps lliure, a partir de dia 1 d’octubre de 2022, aproximadament i fins al 30 de juny de 2023.


REQUISITS:

 • Estar en possessió del títol de monitor o monitora de temps lliure.
 • Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
 • Coneixements de llengua catalana (nivell B2).
 • Tenir carnet de conduir tipus B.
 • No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el compliment de les funcions
  corresponents.
 • No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a
  l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, no trobar-se inhabilitat per a
  l’exercici de funcions públiques.
  ES VALORARÀ:
 • Experiència en un lloc de feina de similars característiques.
 • Formació específica relacionada amb la feina a desenvolupar.
  ENTREGA DE SOL·LICITUDS I CURRÍCULUM:
  Del 16 al 22 de setembre de 2022 (ambdós dies inclosos), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (edifici Can Solivelles) o a les oficines municipals de la Colònia de Sant Pere.
  Amb el currículum s’ha d’entregar còpia del DNI, còpia del carnet de conduir tipus B, document que acrediti els coneixements de llengua catalana i documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació). Per acreditar l’experiència laboral s’haurà d’aportar, juntament amb els contractes o nòmines, una vida laboral actualitzada.
  Només es valoraran els mèrits que s’hagin presentat, com a màxim, en la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds.
  Les contractacions de personal estaran supeditades al compliment del que estableix el Real Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball.
  PROVA DE CATALÀ:
  La data de realització de la prova de nivell B2, per a les persones que no puguin acreditar aquest coneixement, serà dia 27 de setembre a les 9.00 al segon pis de l’edifici de l’Ajuntament.

 • Més informació a la pàgina de l’Ajuntament

http://www.arta.cat/ajuntament/article.php?idcat=6&idsubcat=42&idart=91