MANUEL GALÁN MASSANET, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER
Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar, de manera temporal i a jornada completa, una persona per al servei de neteja a la residència de persones majors d’Artà, per cobrir la baixa per IT d’una treballadora a partir del 13 de juny de 2022, aproximadament.
REQUISITS:

 • Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
 • Títol de Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
 • Coneixements de llengua catalana (nivell A2).
 • No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.
 • No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, no trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
  ES VALORARÀ:
 • Experiència en un lloc de feina de les mateixes característiques.
 • Formació relacionada amb la feina a desenvolupar.
  ENTREGA DE SOL·LICITUDS I CURRÍCULUM:
  De l’1 al 7 de juny de 2022 (ambdós dies inclosos), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (edifici Can Solivelles) o a les oficines municipals de la Colònia de Sant Pere.
  Amb el currículum s’ha d’entregar còpia del DNI, els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació) i document que acrediti els coneixements de llengua catalana. En el cas d’acreditar experiència laboral s’haurà
  d’aportar juntament amb els contractes o nòmines, una vida laboral actualitzada.
  Només es valoraran els mèrits que s’hagin presentat, com a màxim, en la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds.
  Les contractacions de personal estaran supeditades al compliment del que estableix el Real Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball.

  PROVA DE CATALÀ:
  La data de realització de la prova de nivell A2, per a les persones que no puguin acreditar aquest coneixement, serà dijous 9 de juny de 2022 a les 9.00 h al segon pis de l’edifici de l’Ajuntament.

Més informació:

http://arta.cat/ajuntament/article.php?idcat=6&idsubcat=42&idart=91

Ajudant/a de Cuina a l’Ajuntament d’Artà

MANUEL GALAN MASSANET, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER
Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar, de manera interina, a jornada completa, i per començar a fer feina 13 de juny aproximadament, un/a ajudant de cuina per a la residència de persones majors d’Artà.
REQUISITS:

 • Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
 • Títol de Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
 • Coneixements de llengua catalana (nivell A2).
 • No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el compliment de les funcions
  corresponents.
 • No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a
  l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, no trobar-se inhabilitat per a
  l’exercici de funcions públiques.
  ES VALORARÀ:
 • Experiència en un lloc de feina de similars característiques.
 • Formació relacionada amb la feina a desenvolupar.
 • ENTREGA DE SOL·LICITUDS I CURRÍCULUM:
  De l’1 al 7 de juny de 2022 (ambdós dies inclosos), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
  (edifici Can Solivelles) o a l’oficina municipal de la Colònia de Sant Pere.
  Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els
  mèrits (experiència laboral i formació). En cas d’acreditar experiència laboral s’haurà
  d’aportar, juntament amb els contractes o nòmines, una vida laboral actualitzada.
  Només es valoraran els mèrits que s’hagin presentat, com a màxim, en la data de finalització del termini per presentar sol·licituds.
  Les contractacions de personal estaran supeditades al compliment del que estableix el Real Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball.
 • PROVA DE CATALÀ:
  La data de realització de la prova de nivell A2 de català, per a les persones que no puguin acreditar aquest coneixement, serà dijous 9 de juny de 2022, a les 9.00 h. al segon pis de l’edifici de l’Ajuntament.
 • Més informació:
 • http://arta.cat/ajuntament/article.php?idcat=6&idsubcat=42&idart=91

Xofer repartidor/a-Chófer repartidor (SOIB)

Ocupación: Xofer repartidor/a-Chófer repartidor/a

Entidad: Empresa avícola

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 01/06/2022

Fecha fin solicitudes: 06/06/2022

Funciones:

-Repartir els productes als clients amb els camions de l’empresa i cobrar les factures de comptat.

-Repartir los productos a los clientes con los camiones de la empresa y cobrar las facturas al contado.

Més informació i inscripcions:

Ajudant de Cuina s Sant llorenç (SOIB)

Ajudant de cuina / Ayudante de cocina

Entidad: Hotel

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Sant Llorenç des Cardassar

Fecha inicio solicitudes: 02/06/2022

Fecha fin solicitudes: 06/06/2022

Funciones:

Participar con alguna autonomía y responsabilidad en las elaboraciones de cocina bajo supervisión. Realizar las preparaciones básicas, así como cualquier otra relacionada con las elaboraciones culinarias que le sean encomendadas. Preparar platos para los que haya recibido oportuno adiestramiento Lugar de trabajo: Cala Millor

Més informació i inscripcions: