ADMINISTRATIU/VA a Palma (SOIB)

Ocupación: Administratiu/va

Entidad: Agència inmobiliària

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Palma

Fecha inicio solicitudes: 31/01/2022

Fecha fin solicitudes: 02/02/2022

Funciones:
-Suport a l’àrea Administrativa: Correcta circulació de les comunicacions (administrar fluxos de comunicació interns i externs, gestionar visites, emissió i atenció telefònica) -Gestió i control de cobraments i pagaments de l’activitat, gestió administrativa d’obligacions comptables, fiscals i laborals.

-Preparació i presentació d’expedients i documentació jurídica i empresarial davant organismes i administració pública.

-Organització de reunions, viatges i esdeveniments corporatius d’acord amb directrius rebudes.

-Gestió administrativa del procés comercial (registrar dades d’operacions de compravenda, realitzar tràmits de detecció i comunicació d’incidències, realitzar tràmits administratius a accions de fidelització, etc).

-Registre, organització, elaboració i gestió de la documentació, tant informàtica com convencional (enregistrament de dades i textos, gestió d’arxiu, maneig d’aplicacions ofimàtiques –tractament de textos, bases de dades, fulls de càlcul, correu electrònic).

-Atenció personalitzada al client, proporcionant-li la informació requerida telefònicament o per mitjans electrònics.

-Suport a l’àrea Comercial: Organització de les accions necessàries per a la venda de serveis (elaboració i actualització de cartera de clients, organització del calendari de visites a clients).

-Difusió de productes immobiliaris a través de diferents canals de comercialització, utilitzant tècniques de màrqueting en les quals es tingui en compte les tecnologies de la informació (fullets publi-promocionals, cartells, pàgina Web, bàners, portals immobiliaris, etc).

Més informació i inscripcions:

AGENT DE CORRESPONSABILITAT I CONCILIACIÓ. ALARÓ.

UNA PLAÇA D’AGENT DE CORRESPONSABILITAT I CONCILIACIÓ

Naturalesa i característiques de la plaça:

Tipus de contracte: temporal

Normativa: conveni col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament d’Alaró, de 13 de març de 2003

Horari i jornada laboral: 37 hores i 30 minuts / setmana; de dilluns a divendres, jornada continua

Període de prova: 15 diesRetribució: 1.579,89 € /mensuals (14 pagues/any)Trienni: 29,44 €/mensuals

Requisits de les persones aspirants:Estar en possessió del Títol de Formació Professional, de grau superior, en alguns dels perfils professionals següents:

  • Tècnic/a superior en educació infantil.
  • Tècnic/a superior d’animació sociocultural i turística.
  • Tècnic/a superior ensenyament i animació socioesportiva.
  • Tècnic/a superior en integració social.

Grau de coneixement de la llengua catalana: B2

Més inforamció:

https://intranet.caib.es/…/bases-de-la-convocatoria-per…

Termini de presentació de sol·licituds: 10 dies hàbils, deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB📋

Procés selectiu: concurs