AJUNTAMENT DE PALMA

PLAÇA VACANT DE PSICÒLEG/ÒLOGA

Taxa addicional d’estabilització de la feina temporal Sistema: concurs oposició pel torn lliure.

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ANY 2018

Termini: 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOE.

Requisits de les persones aspirants:

  • Estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en psicologia en la data de la finalització del termini de presentació d’instàncies.
  • Llengua catalana de nivell B2.

Calendari dels exercicis:

  • El primer exercici s’efectuarà el tercer trimestre 2022, la resta es determinaran pel tribunal.

Més informació:

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11496/656328/departament-de-personal-negociat-de-seleccio-i-pro?fbclid=IwAR2y7fbw4eUaVaIhU2O1JqM15g14N7cItZr8rXiqbYGTPJ6bY6vNIm96kgE

MECÀNIC/A DE VEHICLES a Manacor (SOIB)

Mecànic de vehicles / Mecánico de vehículos

Entidad:Taller mecànic / Taller mecánico

Número de puestos:1

Municipio lugar de trabajo:Manacor

Fecha inicio solicitudes: 22/12/2021

Fecha fin solicitudes: 27/12/2021

Funciones:
Reparació i posada a punt de vehicles de motor en general. Treballs de taller mecànic d’automòbils / Reparación y puesta a punto de vehículos de motor en general. Trabajos de taller mecánico de automóviles.

Més informació i inscripcions: