AJUDANT DE CUINA a Artà (SOIB)

SOIB REACTIVA L1: PARA JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO

Núm. oferta: 04 2021 004809

Ocupación: Ajudant de cuina/Ayudante de cocina

Entidad: SOIB REACTIVA L1 Ajuntament d’Artà

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Artà, Isla Mallorca

Fecha inicio solicitudes: 27/12/2021

Fecha fin solicitudes: 31/12/2021

*Más información e inscripciones:

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA a Artà (SOIB)

SOIB REACTIVA L2: PARA MAYORES DE 30 AÑOS EN PARO DE LARGA DURACIÓN

Núm. oferta: 04 2021 004810

Ocupación: Auxiliar administratiu/va

Entidad: SOIB REACTIVA L2 Ajuntament d’Artà

Número de puestos:1

Municipio lugar de trabajo: Artà, Isla Mallorca

Fecha inicio solicitudes: 27/12/2021

Fecha fin solicitudes: 31/12/2021

Más información e inscripciones:

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA a Artà (SOIB)

SOIB REACTIVA L3: PARA PERSONAS MAYORES DE 30 AÑOS EN SITUACIÓN CORTA DE DESEMPLEO

Núm. oferta
04 2021 004807

Ocupación: Auxiliar administratiu/va

Entidad: SOIB REACTIVA L3. Ajuntament d’Artà

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Artà (Mallorca)

Fecha inicio solicitude: 27/12/2021

Fecha fin solicitudes: 31/12/2021

*Més informació i inscripcions:

AJUNTAMENT DE PALMA

PLAÇA VACANT DE PSICÒLEG/ÒLOGA

Taxa addicional d’estabilització de la feina temporal Sistema: concurs oposició pel torn lliure.

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ANY 2018

Termini: 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOE.

Requisits de les persones aspirants:

  • Estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en psicologia en la data de la finalització del termini de presentació d’instàncies.
  • Llengua catalana de nivell B2.

Calendari dels exercicis:

  • El primer exercici s’efectuarà el tercer trimestre 2022, la resta es determinaran pel tribunal.

Més informació:

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11496/656328/departament-de-personal-negociat-de-seleccio-i-pro?fbclid=IwAR2y7fbw4eUaVaIhU2O1JqM15g14N7cItZr8rXiqbYGTPJ6bY6vNIm96kgE

MECÀNIC/A DE VEHICLES a Manacor (SOIB)

Mecànic de vehicles / Mecánico de vehículos

Entidad:Taller mecànic / Taller mecánico

Número de puestos:1

Municipio lugar de trabajo:Manacor

Fecha inicio solicitudes: 22/12/2021

Fecha fin solicitudes: 27/12/2021

Funciones:
Reparació i posada a punt de vehicles de motor en general. Treballs de taller mecànic d’automòbils / Reparación y puesta a punto de vehículos de motor en general. Trabajos de taller mecánico de automóviles.

Més informació i inscripcions:

TÈCNIC/A SOCIAL VIVENDA TUTELADA

Técnico Social para su incorporación al equipo de vivienda supervisada

Esment selecciona un Técnico Social para su incorporación al equipo de vivienda supervisada. En un principio el motivo de la contratación es para sustituir bajas debido a la situación actual de la pandemia, sin embargo, posteriormente hay posibilidades reales de cambiar a un puesto estable.

Més informació i inscripcions:

https://agenciacolocacion.esment.org/oferta/tecnico-social-vivienda-supervisada-2-1-2-1?fbclid=IwAR1MVPzLVwRc7flmP6_clVEcM_51L0_cQdfUmLjU0oQSUSNagir-SRwCs7w

AUXILIAR DE GERIATRIA a Santa Margalida (SOIB)

Auxiliar de geriatria:

Entidad: Residència

Número de puestos: 5

Municipio lugar de trabajo: Santa Margalida

Isla: Mallorca

Fecha inicio solicitudes: 21/12/2021

Fecha fin solicitudes: 28/12/2021

Funciones
Atenció i assistència a residents, ajuda en les activitats bàsiques de la vida diària Atención y asistencia a residentes, ayuda en actividades básicas de la vida diaria.

Més informació i inscripcions:

SEGON/A MAÎTRE A CALAMILLOR

– Cala Millor, Son Servera, hotel de 4* precisa SEGUNDO MAÎTRE para empezar a principio de febrero 2022 hasta mediados de noviembre. Requisitos.

Experiencia demostrable en el puesto o puesto superior mínimo 5 años.

Idiomas Alemán / Inglés fluido, se valorarán otros idiomas.

Experiencia en organización de servicio, personal, pedidos.

En general atención al cliente.

Flexibilidad horaria, vehículo.

Se descartarán los cv que no cumplan los requisitos.

Enviar cv a: mariadgu@hotmail.com