PLAÇA DE TÈCNIC MITJÀ EN HABITATGE:

PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

 PLAÇA DE TÈCNIC MITJÀ EN HABITATGE:

  • (Taxa de reposició)
  • PROCEDIMENT SELECTIU D’INGRES, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ
  • TORN LLIURE
  • INCLOSA A L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ANY 2018
  • TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOE.
  • FORMA DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:

Les persones aspirants a les proves selectives hauran d’emplenar l’imprès establert pel PMHRIBA, que se’ls facilitarà a la Oficina del Patronat. Així mateix, el referit imprès podrà obtenir-se a través d’Internet consultant la pàgina web www.patronathabitatge.es ; aquest imprès haurà d’obtenir-se per duplicat a l’objecte que l’interessat es quedi una còpia segellada de la instància presentada.Les sol·licituds s’han de dirigir a la presidenta del Patronat i es podran presentar a l´ oficina del patronat, a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania del l´Ajuntament de Palma, o bé en qualsevol de les formes previstes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades hauran d’acompanyar:a. Una fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).b. Una fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en cada convocatòria (anvers i revers) o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol.c. Còpia autèntica del certificat de coneixements de llengua catalana que s’indiqui en la convocatòria específica. Els coneixements de llengua catalana s’han d’acreditar mitjançant un certificat expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública.

  • ❗CALENDARI DELS EXERCICIS: El primer exercici s’efectuarà el primer trimestre de 2022, la resta es determinaran pel tribunal.

Més informació:

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11485/655538/convocatoria-concurs-oposicio-per-torn-lliure-d-un?fbclid=IwAR2VnZGYTn2HsHsPNr2g4Tc0_0xMrha1XMFZnUgHCAfrZ4thyDDTEIKFiQ8

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s