Encofrador oficial 1ª (SOIB)

Ocupación: Encofrador oficial 1ª

Entidad: Empresa construcció

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 06/11/2021

Fecha fin solicitudes: 26/11/2021

Funciones:
Preparar la zona de treball i organitzar l’entorn determinant i adequant materials, eines, utillatge, maquines, mitjos auxiliars i equips de proteccio individual i col.lectiva necessaris. Replantejar els elements que cal encofrar mijantçant operacions de mesurament i localitzacio de cotes, traçat de linies (rectes, corbes, perpendiculars, diagonals..), anivellat i aplomat, col.locacio de mires i cordills guia. Executar el desapuntalament i el desencofrat dels elements executats. Preparar zona de trabajo y organizar el entorno, determinando y adecuando los materiales, herramientas, utillaje, maquinas, medios auxiliares y equipos de proteccion individual y colectiva necesarios. Replantear los elementos que se deben encofrar mediante operaciones de medicion y localizacion de cotas, trazado de lineas (rectas, curvas, perpendiculares, diagonales..) nivelado y aplomado, coocacion de miras y de cordeles guia. Ejecutar el desapuntalamiento y el desencofrado de los elementos ejecutados.

Més informació i inscripcions:

Auxiliar d’infermeria gerocultor/a – Auxiliar de enfermería gerocultor/a (SOIB)

Auxiliar d’infermeria gerocultor/a – Auxiliar de enfermería gerocultor/a

Entidad: PICAFORT SENIORS, S.A.

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Santa Margalida

Fecha inicio solicitudes: 08/11/2021

Fecha fin solicitudes: 14/11/2021

Funciones:
Atenció i assistència als residents, ajuda en les activitats bàsiques de la vida diària. Atención y asistencia a los residentes, ayuda en las actividades básicas de la vida diaria.

Més informació i inscripcions: