PLAÇA DE TÈCNIC MITJÀ EN HABITATGE:

PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

 PLAÇA DE TÈCNIC MITJÀ EN HABITATGE:

  • (Taxa de reposició)
  • PROCEDIMENT SELECTIU D’INGRES, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ
  • TORN LLIURE
  • INCLOSA A L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ANY 2018
  • TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOE.
  • FORMA DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:

Les persones aspirants a les proves selectives hauran d’emplenar l’imprès establert pel PMHRIBA, que se’ls facilitarà a la Oficina del Patronat. Així mateix, el referit imprès podrà obtenir-se a través d’Internet consultant la pàgina web www.patronathabitatge.es ; aquest imprès haurà d’obtenir-se per duplicat a l’objecte que l’interessat es quedi una còpia segellada de la instància presentada.Les sol·licituds s’han de dirigir a la presidenta del Patronat i es podran presentar a l´ oficina del patronat, a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania del l´Ajuntament de Palma, o bé en qualsevol de les formes previstes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades hauran d’acompanyar:a. Una fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).b. Una fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en cada convocatòria (anvers i revers) o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol.c. Còpia autèntica del certificat de coneixements de llengua catalana que s’indiqui en la convocatòria específica. Els coneixements de llengua catalana s’han d’acreditar mitjançant un certificat expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública.

  • ❗CALENDARI DELS EXERCICIS: El primer exercici s’efectuarà el primer trimestre de 2022, la resta es determinaran pel tribunal.

Més informació:

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11485/655538/convocatoria-concurs-oposicio-per-torn-lliure-d-un?fbclid=IwAR2VnZGYTn2HsHsPNr2g4Tc0_0xMrha1XMFZnUgHCAfrZ4thyDDTEIKFiQ8

ADMINISTRATIU/VA a Artà. SOIB.

Administrativo/a

Entidad: Empresa energía solar

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Artà

Fecha inicio solicitudes: 25/11/2021

Fecha fin solicitudes: 29/11/2021

Funciones: Trato con clientes y administración para gestionar la parte administrativa en la legalización de sistemas de energía solar. Imprescindible alemán fluido. Preparación de documentación digital (formato .pdf, .doc, imágenes…) Registro electrónico en plataformas oficiales (Ayuntamientos, consellerías…)

Més informació i inscripcions:

CURS D’INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES (AGAO0208) IES Capdepera. (SOIB)

Certificat de professionalitat de nivell 2

120 hores Control Fitosanitàri

120 hores Manteniment i millora de jardins i zones verdes

Lloc: IES Capdepera

Horari: de dilluns a dijous de 15:30 a 19:30

Divendres: de 15:30 a 18:30

Inscripció gratüita IES Capdepera. 97181820

Inici de curs: 9/12/2021

Tècnic/a Intermediació Laboral

OPORTUNITAT LABORAL (Fundació Deixalles ).

Tenim una plaça disponible per Tècnic/a Intermediació Laboral a la zona de Felanitx i Manacor.

Data màxima de presentació fins 25 de Novembre de 2021.

Si compleixes els requisits, no dubtis en presentar-te.

Remet la teva candidatura a la següent adreça:

areasocial-palma@deixalles.org

T’esperam.

Fregaplats / Friegaplatos a Sant Llorenç

Ocupación: Fregaplats / Friegaplatos

Entidad: Hotel

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Sant Llorenç des Cardassar

Fecha inicio solicitudes: 20/11/2021

Fecha fin solicitudes: 25/11/2021

Funciones:
Mantentir neta i ordenada la cuina, les seves màquines i utillatge de cuina, oferint en tot moment un estat de completa higiene. Mantener limpia y ordenada la cocina, sus máquinas y menaje, ofreciendo en todo momento un estado de completa higiene.

Més informació i inscripcions:

PERSONAL DE MAGATZEM A ARTÀ.

Almacen de materiales de construcción situado en Artà busca personal para cubrir el siguiente puesto:  Mozo de Almacén .

Se precisa persona responsable para trabajo en almacen de materiales. Recepción y colocación de mercancía , venta de materiales, transporte con carretilla etc.

Interesados en la oferta envíen CV a mijupe@grupobdb.com  o entregándolo directamente en el almacén.

Magatzem de materials de construcció situat a Artà cerca personal per a cobrir el següent lloc: Personal de Magatzem..

Es necessita persona responsable per traballar al magatzem. Recepció i col.locació de mercaderia., venta de materials, transport amb cranc etc. 

 Interessats en l’oferta enviïn CV a mijupe@grupobdb.com o lliurant-directament al magatzem.

Administratiu/a comptable / Administrativo/a contable a Manacor (SOIB)

Administratiu/a comptable / Administrativo/a contable

Entidad: Fàbrica de mobles / fábrica de muebles

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 16/11/2021

Fecha fin solicitudes: 21/11/2021

Funciones:
Funcions generals a nivell comptable com: registre de factures de compra, factures de venda, conciliacions bancàries, pagaments per transferència, etc. / Funciones generales a nivel contable como: registro de facturas de compra, facturas de venta, conciliaciones bancarias, pagos por transferencia, etc. Lloc de feina: Manacor, per tant es valorarà lloc de residència al mateix municipi o envoltants / Lugar de trabajo: Manacor, por tanto se valorará que el lugar de residencia sea el mismo municipio o alrededores.

Més informació i inscripcions:

Costurer/a amb discapacitat (grau de discapacitat igual o superior al 33%) a Sant Margalida. (SOIB)

Ocupación :Costurer/a amb discapacitat (grau de discapacitat igual o superior al 33%)

Entidad: Bugaderia / Lavandería

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Santa Margalida

Fecha inicio solicitudes: 16/11/2021

Fecha fin solicitudes: 23/11/2021

Funciones:
– Reparar i cosir roba d’uniformitat laboral, hotelera, hospitalària i estovalles – Confeccionar peces hospitalàries i estovalles – Lliurar les comandes en el termini requerit. – Garantir la qualitat del producte.

M´s informació i inscripcions: