Oficial 1ª Picapedrer/a A L’AJUNTAMENT D’ARTA. SOIB REACTIVA LÍNIA 3.

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Artà

Fecha inicio solicitudes: 13/04/2021

Fecha fin solicitudes: 19/04/2021

Funciones:
Consolidació i restauració de les restes de les estructures existents . Desenvoluparan el seu treball al Conjunt de Bellpuig (Artà)

Més informació:

Oficial 2ª Picapedrer/a A L’AJUNTAMENT D’ARTÀ. SOIB REACTIVA LÍNIA 3

Número de puestos: 3

Municipio lugar de trabajo: Artà

Fecha inicio solicitudes: 13/04/2021

Fecha fin solicitudes: 19/04/2021

Funciones:
Consolidació i restauració de les restes de les estructures existents . Desenvoluparan el seu treball al Conjunt de Bellpuig (Artà)

Més informació:

Peó Construcció A L’AJUNTAMENT D’ARTÀ. SOIB REACTIVA LÍNIA 3.

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Artà

Fecha inicio solicitudes: 13/04/2021

Fecha fin solicitudes: 19/04/2021

Funciones:
Consolidació i restauració de les restes de les estructures existents. : Desenvoluparà la feina al Conjunt de Bellpuig (Artà)

Més informació:

Oficial 2ª Picapedrer/a A L’AJUNTAMENT D’ARTÀ. SOIB REACTIVA LÍNIA 2.

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Artà

Fecha inicio solicitudes: 13/04/2021

Fecha fin solicitudes: 19/04/2021

Funciones:

Consolidació i restauració de les restes de les estructures existents. Desenvoluparan el seu treball al Conjunt de Bellpuig (Artà)

Més informació:

Auxiliar administratiu/va A SON SERVERA. SOIB REACTIVA LÍNIA 1.

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Son Servera

Fecha inicio solicitudes: 06/04/2021

Fecha fin solicitudes: 16/04/2021

Funciones_
Tasques administratives dels diferents departaments de l’Ajuntament de Son Servera

Més informació:

Auxiliar Educatiu/va Infantil. SOIB REACTIVA LÍNIA 1.

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 13/04/2021

Fecha fin solicitudes: 19/04/2021

Funciones:
-Treballar directament amb els menors i mares del Casal per tal d’aconseguir hàbits d’higiene personal, alimentació etc.. -Treballar habilitats socials de comunicació i les habilitats de relació: saber escoltar i comprendre els missatges, mantenir una conversa, saber formular una demanda, saber donar les gràcies, millora de les relacions entre iguals sense violència, educar en valors i actituds socials. – Fer canguratge dels infants del centre.

Més informació:

Auxiliar Administratiu/va. SOIB REACTIVA LÍNEA 1.

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 13/04/2021

Fecha fin solicitudes: 19/04/2021

Funciones:
-Fer activitats administratives de caràcter auxiliar, emplenar, efectuar, verificar o comprovar documents i/o impresos. Fer operacions de càlcul senzill, assentaments comptables, càlculs de balanços i d’existències; presa de dades de camp sobre model i informatització ; lliurar factures, rebuts i vals. Dur el seguiment de les despeses realitzades del centre (subministraments, alimentació etc..) -Classificar, arxivar i registrar documents i expedients, i fer-se càrrec de la correspondència i la documentació relacionada amb l’activitat de la secció o el servei.

Més informació:

Ban per contractar un auxiliar d’infermeria per al Centre de dia

L’Ajuntament d’Artà té previst contractar, a jornada completa, un/a auxiliar d’infermeria per a treballar al Centre de dia d’Artà, a partir del mes de maig de 2021, de manera interina, per cobrir baixes, vacances i altres.

REQUISITS:

 • Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
 • Coneixements de llengua catalana (nivell B2).
  -No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.
 • No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les
  comunitats autònomes o a les entitats locals, no trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 • Estar en possessió de la titulació de tècnic d’auxiliar d’infermeria o equivalent.
  ES VALORARÀ:
 • Experiència en un lloc de feina de similars característiques.
 • Formació específica relacionada amb la feina a desenvolupar.
  ENTREGA DE SOL·LICITUDS I CURRÍCULUM:
  Del 13 al 19 d’abril de 2021 (ambdós dies inclosos), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (edifici Can
  Solivelles).
  Amb el currículum s’ha d’entregar còpia del DNI, original o còpia de la titulació exigida per
  prendre part en aquest Ban, document que acrediti els coneixements de llengua catalana,
  documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació). En el cas
  d’acreditar experiència laboral s’haurà d’aportar juntament amb els contractes o nòmines, una
  vida laboral actualitzada.
  PROVA DE CATALÀ:
  La data de realització de la prova de nivell B2, per a les persones que no puguin acreditar aquest
  coneixement, serà dimecres 21 d’abril a les 9.00 h al segon pis de l’edifici de l’Ajuntament.

Més informació a la pàgina de l’Ajuntament arta.cat.

http://arta.cat/ajuntament/article.php?idcat=6&idsubcat=42&idart=91