Infermer/a-Enfermero/a (SOIB)

Núm. oferta: 04 2021 000704

Ocupación: Infermer/a-Enfermero/a

Entidad: Residència per a Gent Gran

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Marratxí

Fecha inicio solicitudes: 05/03/2021

Fecha fin solicitudes: 31/03/2021

Funciones:
Contribuir a aconseguir el millor estat de salut i benestar possible dels residents, exercint per a això una atenció d’infermeria oportuna, integral, personalitzada, humanitzada, contínua i eficient. – Realitzar les valoracions de cures d’infermeria en els ingressos d’usuaris i les valoracions periòdiques establertes – Preparació i administració de medicaments als residents seguint les prescripcions facultatives – Realitzar les cures pal·liatives: Administració de mórficos i altres medicacions pal·liatives – Validar el pla de cures, cures, alimentació i farmacològic realitzat en el si de l’equip interdisciplinari – Incorporar a l’historial del resident les pautes i evolució d’infermeria del resident – Facilitar suport moral i psicològic als residents, així com atendre consultes dels familiars ——— Contribuir a lograr el mejor estado de salud y bienestar posible de los residentes, ejerciendo para ello una atención de enfermería oportuna, integral, personalizada, humanizada, continua y eficiente. – Realizar las valoraciones de cuidados de enfermería en los ingresos de usuarios y las valoraciones periódicas establecidas – Preparación y administración de medicamentos a los residentes siguiendo las prescripciones facultativas – Realizar los cuidados paliativos: Administración de mórficos y otras medicaciones paliativas – Validar el plan de cuidados, curas, alimentación y farmacológico realizado en el seno del equipo interdisciplinar – Incorporar al historial del residente las pautas y evolución de enfermería del residente – Facilitar apoyo moral y psicológico a los residentes, así como atender consultas de los familiares

Més informació :