Xerrades sobre emprenedoria a Manacor

L’Ajuntament de Manacor organitza un cicle de xerrades per a l’emprenadoria. El cicle començarà el proper dilluns dia 8 de maig de 2017 a l’Espai Na Camel·la. Sala 1. a les 19.00 h amb la conferència Idees i Models de Negoci, que impartirà el cap de servei d’informació empresarial i responsable de l’Oficina de l’Emprenedor i l’Empresa de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, Pere Jiménez. Una setmana més tard, dilluns dia 15 de maig, el membre del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Balears, Toni Vicens, pronunciarà la conferència Cooperatives: forma jurídica, tràmits, avantatges. Durant la xerrada es tractarà el procés de creació i gestió de la cooperativa, es parlarà d’ajuts i subvencions, d’avantatges i de casos d’èxit.

La següent conferència, de dia 22 de maig, anirà dirigida als autònoms. L’emprenedora, assessora i graduada social Catalina Galmés pronunciarà Autònoms, enquadrament en la seguretat social i incentius. L’experta donarà a conèixer alguns dels tràmits necessaris per als autònoms, parlarà d’incentius, de bonificacions i mesures de foment i promoció del treball autònom.

Per acabar el cicle de conferències es tractarà el tema del finançament. Així dilluns dia 29 de maig el director comercial Jaume Garcia de la Rosa parlarà de Fonts i Serveis de Finançament: Societats de garantia recíproca, capitalització de la prestació contributiva i pagament únic. Durant la xerrada es definirà què és una societat de garantia recíproca, s’explicarà com funcionen els avals ISBA, els microcrèdits, la capitalització de la prestació contributiva i els requisits i la documentació necessària per a tramitar-ho.

Totes les xerrades s’adrecen a persones interessades en l’emprenedoria i al públic en general i compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manacor, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Anuncis

Bases de la convocatòria d’una borsa de treball d’operador/a de radio a Calvia

Decret de Batlia

Vistes les necessitats organitzatives d’aquesta corporació, és necessari convocar una borsa de treball d’operador/a ràdio, pel procediment extraordinari i d’acord al Reglament que regula el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l’Ajuntament de Calvià, aprovat en Mesa General de Negociació en data 3 de juny de 2014 (BOIB núm. 110 de data 16/8/14).

És per això que aquesta Tinença de Batlia, en virtut de les competències que li atorga l’article 21.1.g) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, segons redacció donada per la Llei 11/99 de 21 d’abril, disposa la següent

Resolució

1. Aprovar les bases per a la confecció d’una borsa de treball, pel sistema de concurs, d’OPERADOR/A DE RÀDIO, per al seu posterior nomenament com a funcionari/ària interí/ina.

Més informació

 

Conserge de nit a Ca’n Picafort

Resumen

Referencia: #26239
Sector: Recepción
Tipo de contrato: Temporal
Tipo de jornada: A turnos
Salario: SC
Fecha alta: 18-04-2017
Fecha límite de inscripción: 30-04-2017

Descripción de la oferta

Necesitamos incorporar un conserje de noche en uno de nuestros hoteles de can picafort ,
nivel de alemán medio alto , y experiencia en recepción .

Més informació